AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİK UYGULAMALARDA NE ÖLÇÜDE İSLAMİ?Tarih 15 Eylül 2017, 13:08 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİK UYGULAMALARDA NE ÖLÇÜDE İSLAMİ?

 

İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİK UYGULAMALARDA NE ÖLÇÜDE İSLAMİ?

 

Epeydir daha az yazıyorum. Yeni öğrendiklerimin penceresinden bir süre önceki bilgime göre söylediğim yada yazmak istediklerime bakıyorum… Bu günkü benime, dünkü benim çok çiğ gözüküyor. Öyle, böyle derken, okuyup öğrendikçe, çiğliklerimi daha çok görüyorum. Fakat, bu günkü olgunluğumda yarin yine bana çiğ gözükecek.

 

Bir gün 18’lik, 28’lik, 48’lik… benlerimi bir araya getirsem, evde bir kıyamet kopacak...


Hayatın, yaşamın devinim, dönüşüm ve değişimi hiç bitmez. Dolayısıyla yaşamdaki bu değişimin iç dünyamıza yansıması da demek olan  tekamül… sonsuz bir iç yolculuktur.


Can YÜCEL’in deyisi ile: “Sen karışma moruk” da desem, diyecek olsam da ileride bir gün  kendime veya bir başkası bana, yine de bulunduğum anın “pişkinliği ve çiğliği” ile konuşacağım, yazacağım ve aktaracağım...


“şunları bir araya toplayayım.

Bir güzel muhabbet edelim” diye düşündüm.

 

Mutfak işinden de anlarım.

Donattım sofrayı.

Bayağı uğraştım.

Hepsinin, ayrı ayrı ne

yemekten, ne içmekten

hoşlandığını iyi bilirim.

Bayağı da para gitti.

 

Birinin yediğini öbürü yemez.

Ötekinin içtiğini beriki içmez.

Dört kişilik sofra kurdum.

 

Mumları da yaktım.

Bak hepsi, Erick Satie severdi.

Hatırladım.

Müziği de ayarladım.

 

Geldiler.

20 yaşında ben,

35 yaşımda ben,

40 yaşımda ben ve

bugünkü ben dördümüz.

 

Birden yirmi yaşımı, otuz beş yaşımın karşısına oturttum.

Kırk yaşımın karşısına da, ben geçtim.

Yirmi yaşım, otuz beş yaşımı tutucu buldu.

Kırk yaşım ikisinin de salak olduğunu söyledi


Yatıştırayım dedim.

“Sen karışma moruk” dediler. Büyük hır çıktı.

Komşular alttan üstten duvarlara vurdular.

Yirmi yaşım kırk yaşıma bardak attı.


Evin de içine ettiler.


Bende kabahat.
Ne çağırıyorsun tanımadığın adamları evine …"

Aşağıdaki yazı, bir çok açıdan değerlendirilebilir. En önemlisi de, aidiyetimiz ve kişisel kimlik algımız ile hakikatimizin beylik deyimle “Bildiğiniz gibi...”olmadığının teyididir… Temel bir insan hakkıdır: İnsanın kendisini istediği gibi tanımlaması… Her insan ve topluluğun kendi kendisini istediği gibi tanımlama hakkı vardır; fakat bu bu tanımlayış, o kişi yada topluluğun “O” değerler sistemini özümsediği ve onlarla mücehhez olduğu manasına gelmez.

 

Aşağıdaki incelemeye de o gözle bakalım…  Her türlü inanç içinde bu böyledir, ırk içinde, renk içinde coğrafi bölge ve ekonomik, siyasi… vb durum içinde bu böyledir.


cooltext251045948875267.png


İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİK UYGULAMALARDA NE ÖLÇÜDE İSLAMİ?

Prof. Dr. Acar Baltaş | 12 Temmuz 2017 | Makaleler |


George Washington Üniversitesi’nden iki İranlı akademisyen (S.S. Rahman ve H. Askari) 2010 yılında, İslam ülkelerinin ne ölçüde İslami olduklarını ve ekonomik İslami ilkelerini ne düzeyde uyguladıklarını araştırdı. Bunun için doğrudan Kuran’dan ve güvenilir hadis kitaplarından yararlandılar ve bu kaynaklarda yer alan ilkelerden hareketle “Ekonomik İslamilik Endeksi” (Economic Islamicity Index) adını verdikleri bir ölçüm geliştirdiler. Araştırmacılar Ekonomik İslamilik Endeksi’ni, daha önce üzerinde çalıştıkları Katoliklik Ekonomik Endeksi’ne (Catholicity Economic Index) kıyasla daha kolay oluşturduklarını belirttiler.1 Bunun nedenini İncil’le karşılaştırıldığında Kuran’ın, insanın sosyal ve özel alanlarını içine alan çok açık kurallar koyması ve düzenlemeler yapması olarak açıkladılar. Bu kurallar ibadet, kendini kontrol, hukuk, bireysel haklar, ekonomik yapı, vergilendirme, ticari ve özel anlaşmalar, para alışverişi ve bunun gibi daha birçok alanı kapsamaktadır.

Batı medyası ve akademik çevrelerde İslam dininin doğrudan veya dolaylı olarak İslam ülkelerinin ekonomik performansları üzerinde olumsuz etkileri olduğu konusunda yaygın bir görüş birliği vardır. Özellikle T. Kuran ve B. Lewis Arap âleminde uygulanan İslam’ın modernleşmeyi ve gelişmeyi engellediğini, İslam dünyasında kutsal geçmişe dönme özlemiyle, yeni olan birçok uygulamanın dogmatik bir şekilde reddedildiğini ileri sürmüşlerdir.2,3T. Kuran, daha ileri giderek, İslam’ın kutsal kitabının kadercilik, tembellik, meraksızlık, bilime inançsızlık, batıl inançlar, muhafazakârlık ve gelenekçiliği öne çıkarttığı için ekonomik gelişmeyi engellediğini savunmuştur.

A. Mirakhor ve H. Askari, T. Kuran’a güçlü şekilde karşı çıkmışlardır. Onlara göre, son otuz yıldır İslam ekonomisi literatürü üzerinde yapılan araştırmalar, İslam’ın en azından iki temel ilkesi konusunda fikir birliği sağlamıştır. Bunlar “adalet” ve “eşitliktir”. İslam öğretisi bütün davranışları bu iki etik ilkenin ışığında değerlendirir.4 Ayrıca İslam dini, Batılı yorumcuların da birçok defa atıfta bulundukları gibi, özel mülkiyet hakkını, ticarette kârın meşruluğunu, sıkı çalışma geleneğini ve ekonomik başarı ile ilahi ödül arasındaki ilişkiyi onaylamıştır. Bu nedenle İslam’ın hızlı ekonomik gelişmeyi, hatta güçlü veya zayıf bir kapitalist sistemi dışladığını düşünmek gerçekçi değildir. Diğer taraftan İslami ilkeler, sosyal adaletsizlik ve vahşi ekonomik uygulamalarla sağlanacak ekonomik gelişmeyle bağdaşmaz. Bütün bunların yanı sıra çalışmak, sadece ihtiyaçların ve isteklerin karşılanması için değil, aynı zamanda toplumun bütün üyeleri için bir görev ve sorumluluktur.5

İslam ve Ekonomi

Rahman ve Askari, İslam ülkelerini ekonominin üç ana boyutu üzerinden incelemiştir. Bu boyutlar, hukuk sistemi ve yönetim, insan hakları ve politik haklar ve uluslararası ilişkiler alanlarını kapsamaktadır. Yapılan araştırma İslam ülkelerinin ekonomik sistem ve politikalarına ve ekonomik sosyal adalet uygulamalarına odaklanmıştır. Ayrıca İslamiyet’in ilk yıllarında Medine’de Hz. Muhammed’in uygulamaları Müslüman ülkeler için mükemmel bir örnek oluşturur. Ancak araştırmacılara göre günümüzde İslami doktrini uygulamak konusunda anlaşmazlıklar hala devam etmektedir.

Ekonomik İslamilik (EI) Endeksi, kendini Müslüman kabul eden ülkelerinizledikleri politikaları, başarıları ve İslami ekonomik ilkelerle ilgili uygulamalarını değerlendirmiş ve sıralamıştır. Araştırmacılar, tüm İslam ülkelerinin ekonomilerini ilkeler, adalet, politikalar ve yönergeler açısından ayrıntılı olarak değerlendirmenin zorluğunu kabul etmiş ancak İslam ekonomik öğretisini, temel ekonomik dayanakları açısından üç ana noktada toplamıştır. Bunlar:

 • Ekonomide adaletin sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin başarılması

 • Refahın tabana yayılması ve yeni iş alanlarının yaratılması

 • İslami ekonomik ve finansal uygulamaların benimsenmesi

Daha sonra İslam öğretisinin bu üç temel ilkesi on iki ekonomik alt başlıkta değerlendirilmiştir. İslami ekonominin bu on iki ilkesi, aynı zamanda “İslami Ekonomik Vizyon”un muhtemel bir tanımını oluşturmaktadır.

 1. Ekonomik fırsat ve özgürlüklerin varlığı

 2. Ekonomi yönetiminin her alanında adaletin tesisi; mülkiyet hakkının ve sözleşmelerin kutsallığı

 3. İstihdamda fırsat eşitliği ve çalışanlara iyi davranma

 4. Milli gelire göre yüksek eğitim harcaması ve eğitimde fırsat eşitliği

 5. Fakirliğin ortadan kaldırılması, yardım, temel insan ihtiyaçlarının karşılanması; ekonomik eşitlik, servet biriktirmenin önlenmesi, fazla tüketimden kaçınılması

 6. Gelirin ve zenginliğin eşit dağılması

 7. Sosyal refah ve vergilendirme ile daha iyi alt yapı ve sosyal hizmetlerin sunulması

 8. Doğal ve tükenebilir kaynakların iyi yönetilmesi. Yüksek tasarruf ve yatırım yapılması

 9. Piyasada ve bütün ekonomik işlemlerde güvenin, dürüstlük ve yüksek ahlaki standartlarla sağlanması; yolsuzluk olmaması.

 10. İslami Finansal Sistem: Borçlanmaya dayanan anlaşma yerine risk paylaşımı; destekleyici finansal sistemin sağlanması ve spekülasyonun ortadan kaldırılması

 11. İslami Finansal Sistem: Faizi yürürlükten kaldıran finansal uygulamalar

 12. Milli gelire oranla yüksek ticaret hacmi, dış yardım, yüksek düzeyde çevresel koruma, piyasanın sıkı denetlenmesi; böylece hem ekonomik, hem de genel refah düzeyinin devlet eliyle sağlanması

Tablo 1. İslami Ekonomik Endeksi Sıralamasındaki İlk 20 Ülke (n=208)

1.   İrlanda

11. Avusturya

2.   Danimarka

12. Hong Kong, Çin

3.   Lüksemburg

13. Kanada

4.   İsveç, Birleşik Krallık

14. Avustralya

6.   Yeni Zelanda

15. Hollanda, Amerika

7.    Singapur

17. Fransa

8.    Finlandiya

18. Kıbrıs

9.    Norveç

19. Şili

10.  Belçika

20. İzlanda

 

Tablo 2. Bazı İslami İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri ve Sıralamaları (n=208)

33. Malezya

82. Umman

42. Kuveyt

87. Lübnan

54. Kazakistan

91. Suudi Arabistan

55. Brunei

92. Türkmenistan

61. Bahreyn

95. Maldivler

64. Birleşik Arap Emirlikleri

96. Kırgız Cumhuriyeti

71. Türkiye

99. Uganda

72. Tunus

104. Endonezya

74. Ürdün

105. Arnavutluk

80. Azerbaycan

109. Guyana

Rahman ve Askari’nin araştırma sonuçlarını yansıtan tablolara bakıldığında, kendini Müslüman kabul eden ülkelerin yukarıda sıralanan 12 İslami ekonomik ilkeyi ve bunlara bağlı 113 parametreyi uygulamakta başarılı olmadıkları görülmektedir (Tablo 1, Tablo 2). Listede bulunan 56 Müslüman ülkenin, 208 ülke arasındaki ortalama sıralaması 133’tür. Listenin ilk 32 sırasında tek bir Müslüman ülke yoktur. Listedeki ilk Müslüman ülke olan Malezya 33. sıradadır. Daha sonra Kuveyt (42), Kazakistan (54), Brunei (55), Bahreyn (61), Birleşik Arap Emirlikleri (64) gelmektedir. Türkiye bu listede kendisine 71. sırada yer bulmuştur (Tablo 2).

Sorumlu kim?

1945 yılında Almanya ve Japonya cezalandırılmak üzere yerle bir edilmiş ve kaynakları kurutulmuştu. Kayda değer bir yeraltı zenginliğine sahip olmayan bu iki ülke bugün bulundukları bölgenin lideridir ve dış güçler bunu engelleyememiştir. Bu ülkelerle Müslüman ülkelerin aralarındaki farkın en temel nedeni, basitleştirerek söylemek gerekirse, “iyi yönetimle kötü yönetim arasındaki farktır”. Yine basitleştirerek söylemek gerekirse, iyi yönetimle kötü yönetim arasındaki farkı belirleyen de “açıklıktır”.

Rahman ve Askari’nin çalışmaları bize Müslüman ülkelerin ülkeleri yönetmek ve halklarına refah getirmek açısından iyi bir sınav vermediklerini ortaya koymaktadır. Bu çalışma aynı zamanda İslam dinine mensup olmayan birçok ülkenin İslam’ın özünde barındırdığı ilkeleri hayata daha iyi yansıttıklarını göstermektedir.

Düşünülmesi gereken bir başka rahatsız edici gerçek, dünya nüfusunun yüzde 22 sini oluşturan 1,5 milyar Müslümanın, dünya üretiminin yüzde 5,6’sını, ihracatının yüzde 9’unu, teknoloji ihracatının ise binde 4’ünü gerçekleştirmeleridir.6 Elli yedi Müslüman ülkenin toplam üretimi Almanya’nın üretiminden daha azdır.7

2005 yılında Harvard Üniversitesi’nde yayınlanan makale sayısı 17 Arap ülkesinin bütün üniversitelerinde yayınlanan makale sayısından fazladır.7Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanları da kapsayarak 114 yıldır verilen Nobel bilim ödüllerini sadece üç Müslüman bilim adamı kazanmıştır.6

Sonuç

Bin yıl önce dünyanın güneşe uzaklığıyla, kan dolaşımıyla ilgilenen Müslüman âleminin, bugün ekonomik refah açısından en geride yer alması nasıl açıklanabilir? Bu durumu aşmak için, bu konuda en yetkili insanlardan birisi olan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’na kulak vermek yararlı olacaktır.

“İslamiyet’te ibadet sadece kıldığımız namaz değildir. İnsanlığa, dünyanın imarına, sulha, barışa hizmet eden her davranış ibadettir…Çalışma, üretme, hak, hukuk, adalet bir toplumun kalkınması, özgürlüğün korunması için bir şeyler yaparsanız gelişirsiniz…Biz Müslümanlığı sadece inanma ve namaz, oruç, hac gibi belli ritüelleri yerine getirme olarak algıladığımız sürece bu mahcup edici durum devam edecektir. Allah, ‘Dünya’ya inanan ve yararlı iş işleyenler egemen olacaktır’ diyor…Müslümanlar şeklen dindarlaştıkça, dünyevileşmeleri de artıyor. İslam, seccadeni ser, ibadetle ömrünü geçir demiyor”.8

Son söz: Müslüman ülkelerin büyük bölümünde düşüncenin özgür olmayışı ve devletin toplum yaşamının bütün alanlarını kontrol etmeye çalışması, bugün İslam âleminin istenen refah ve gelişme düzeyinin gerisinde olmasının en büyük nedenidir.6

Kaynakça:

 1. Rahman SS, Askari H.: An Economic Islamicity Index. Global Economy Journal 2010; 10:3.

 2. Kuran T.: Economic underdevelopment in the Middle East: the historical role of culture, instutions and religion [İnternet] Uygun erişim: http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/EUDN/EUDN2007/kuran.pdf

 3. Lewis B.: Root causes. What went wrong: Western impact and Middle Eastern response. New York, Oxford University Press; 2002.

 4. Mirakhor A.: A note on Islamic Economics [İnternet] Uygun erişim: https://uaelaws.files.wordpress.com/2012/05/a-note-on-islamic-economics.pdf

 5. Mirakhor A.: The general charecteristics of economic system. New York, Global Scholarly Publication; 2003.

 6. Yılmaz MY.: Sosyal ve kültürel iktidar neden gerçekleşemiyor? Hürriyet Gazetesi; 30 Mayıs 2017.

 7. Dorman E.: Hz. Muhammed’i anlamak. Hürriyet Gazetesi; 30 Mayıs 2017.

 8. Özbey İ.: Kendi yanlışlarımıza fetva verir olduk. Hürriyet Gazetesi; 28 Mayıs 2017.


ayırac - (5).gif
İSLAM ÜLKELERİ ‘MÜSLÜMAN’ ÇIKMADI

eorge Washington Üniversitesi’nden Scheherazade S. Rehman ve Hossein Askari, ülkelerin İslam’a uygunluklarını ölçen bir çalışma yaptı. Halkının çoğunluğu Müslüman, halkı Müslüman olmayan ve adı veya anayasasında İslam ülkesi olduğu belirtilen ülkelerin tümü incelendiğinde, İslam ülkelerinin İslam’la neredeyse hiçbir bağının olmadığı tespit edildi.


09 Şubat 2017 Perşembe - 00:30 Gündem Yorum Yaz


Yeni Söz / Özel Haber

Global Economy Journal dergisinde “ekonomi, hukuk, insani ve siyasi haklar ile uluslararası ilişkiler” başlıkları ile yer alan çalışma, devletlerin İslam'a uygunluklarını ‘İslami endeks' tanımıyla inceliyor. Bu çalışmaya göre birinci ülke Hollanda olurken, hiçbir İslam ülkesi ilk onda dahi yok. 2013'te 103. sırada olan Türkiye, 2015'te 65. sıraya yükselerek dikkat çekti.

SONUÇLAR VAHİM ÖTESİ

George Washington Üniversitesi akademisyenlerinden İran kökenli araştırmacı Scheherazade S. Rehman ve Hossein Askari 2013 yılında “Ülkelerin İslamilik Endeksi” adında bir çalışma yaptı. Global Economy Journal dergisinde “İslam ülkeleri ne kadar İslamî?” başlığıyla yayınlanan çalışma müteakip yıllarda da devam etti. Çalışmada hem İslam ülkelerinin hem de diğer ülkelerin ekonomi, hukuk, insani ve siyasi haklar ile uluslararası ilişkiler alanlarındaki politika ve uygulamaları İslam'ın temel hükümlerine göre ele alınıyor.

KENDİLERİNİ İSLAM DEVLETİ SAYIYORLAR AMA…

Çalışmada İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülke; (1) İslam'ı devletin resmi dini olarak kabul eden ülkeler, (2) İslam'ı devletin ana dini olarak kabul eden ülkeler, (3) Dikkate değer bir Müslüman nüfusa sahip olan ülkeler ile (4) Kendilerini ‘İslam Cumhuriyeti' olarak ilan eden ülkeler şeklinde kategorilendiriliyor. “İslam ülkesi” olarak Afganistan, Bahreyn, İran, Moritanya, Umman, Pakistan ve Yemen; İslam'ı devletin “resmi dini” olarak kabul eden Suudi Arabistan, Cezayir, Bangladeş, Mısır, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Maldivler, Fas, Tunus, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri özel kategoride inceleniyor. Sonuç: adları İslam ama uygulamaları İslamî değil.

İLK ONDA ‘İSLAM ÜLKESİ' YOK!

Bu listeye İslam ülkesi olmayanlar da eklenerek, 208 ülke “İslamilik Endeksi" araştırmasına tabi tutuluyor. Mesela İslam ülkesi olmayan ve İslam'ın yaygın da olmadığı Yeni Zelanda'nın ekonomi, hukuk, yönetim, siyasi haklar ve insan hakları bakımından İslamî hükümlere ne kadar uyum gösterdiği,  ne kadar “İslamî” yaşadığı araştırılıyor. 2013 yılı “İslamilik Endeksi” sonuçlarında İlk 10 içerisinde hiçbir İslam ülkesi yer almıyor.

2013'TE YENİ ZELANDA 2015'TE HOLLANDA İLK SIRADA

Araştırmaya göre 2013'te İslami kurallara en çok uyan ülke Yeni Zelanda olarak tespit edilirken, 2015'te ilk sırayı Hollanda aldı. 2013'te Yeni Zelanda'yı Lüksemburg ve İrlanda takip etti. 2013'te İslam ülkeleri içinde listeye en önde giren Malezya ise kendine ancak 38. sırada yer bulabilmiş. Malezya'yı 43. olarak Kuveyt, 64. olarak Bahreyn, 65. olarak Brunei, 73. olarak Uganda izlemiş. Türkiye ise 2013'te ancak 103. sırada kendine yer bulmuş, ancak 2015'te büyük bir sürpriz yaparak 65. sıraya terfi etmiş. Somali ise 208 ülke arasında 206. olabilmiş.

İLK 10 ÜLKE ŞÖYLE

2015 yılında yayınlanan raporda ilk 10 ülke: Hollanda, İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Lüksemburg, Avusturalya, Kanada şeklinde sıralanıyor. Listenin ilk 10 sırasında halkı Müslüman veya adında yahut anayasasında İslam yazan hiçbir ülke yer almazken, İslam'la bir bağı olmayan devletlerin üst sıralarda çıkması son derece şaşırtıcı.

1_59

2_47

3_44

4_31

5_20

6_15

7_10

8_6

9_6

ÜLKELER 4 BOYUTTA İNCELENİYOR

Ülkelerin İslam'a uygunluklarını ölçen George Washington Üniversitesi'nden Scheherazade S. Rehman ve Hossein Askari uluslararası akademik dergilerde sonuçları yayınlıyorlar. Çalışmalarında sadece İslam ülkelerini değil tüm dünya ülkelerini dahil eden ikili Müslümanlar için üzücü sonuçlara ulaşıyor. Birkaç İslam ülkesi listeye ancak ortalardan girebilirken, çoğu sözde İslam ülkesi ise listenin en sonunda sıralanıyor. Daha da ilginç olanı ise batılı ülkelerin listenin hep bir numarasında ve üst sıralarda yer alması. 2015 yılında yaptıkları çalışmayı Global Economy Journal dergisinde yayınlayan Rehman ve Askari, rapor hakkında verdikleri bilgide ülkelerin İslam'a uygunluklarını 4 boyutta ölçtüklerini belirtiyorlar: 1- İslamist ekonomi, 2- Yasal yönetim , 3- İnsani ve politikal haklar, 4- Uluslararası ilişkiler İslami endeksi

RAPORUN TEMEL ALDIĞI BAŞLIKLAR

Mümkün olduğunca çok ülkeden bilgi ve veri elde etmeye çalıştıklarını vurgulayan akademisyenler, gerekli bilgileri sağladıkları takdirde “israftan kaçınma” oranları gibi ölçüleri de rapora eklemek istiyorlar. Raporda baz alınan ölçüler, kurallara uyan Müslüman toplulukları karakterize etmek için daha da alt birimlere ayrılmış. İşte raporun temel aldığı başlıklar ve alt bileşenleri:

I. Ekonomik İslamcılık

Ekonomik Fırsat ve Ekonomik Özgürlük

·Cinsiyet eşitliği

· Ekonomik Düzenleme

· İş Yapma Kolaylığı

· Ekonomik Özgürlük

· İş Dünyası ve Pazar Özgürlüğü

Eğitim ve Sağlık hizmetlerine eşit erişim

·Eğitim

· Eğitimde Kamu Harcamaları

· Eğitim Eşitliği

· Eğitim Etkinliği

· Sağlık kalitesi

· Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması

İş Üretme ve İstihdama Eşit Erişim

· Eşit istihdam ve İş Yaratma

· İş gücü özgürlüğü

Mülkiyet Hakları ve Sözleşmelere bağlılık

· Mülkiyet ve Sözleşme Hakkı

Yolsuzluğun Önlenmesi

Şeffaflık Uluslararası Göstergesi

· Yolsuzluklardan kurtulma

Yoksulluk Hükmü, Yardım ve Temel İnsan İhtiyacı

· Yoksulluk Etkililiği

· Dünya endeksleri

· Yabancılara yardım

· Para bağışı

· Gönüllülük zamanı

Vergilendirme ve Sosyal Yardım

GSYH'nın yüzdesi olarak vergi yükü

·Vergi geliri

·Sosyal refah

Destekleyici Finansal Sistem

Yatırım Özgürlüğü ve Mali Özgürlük

· Finansal Piyasa Riski Göstergesi

· Parasal Özgürlük

İslami Finansa Bağlılık

· Faiz Olmaması

· Merkez bankası iskonto oranı

· Ticari banka birinci sınıf borç verme faiz oranı

Ekonomik refah

· Makro Ekonomik Gösterge

· Fiyat İstikrarı

·Ekonomik performans

Ekonomik Adalet

·Gelir dağılımı

ÜLKELER 12 TEMEL PRENSİPTE İNCELENDİ

Akademisyenler İslam dininin ortaya koyduğu iktisadi ilkelerin temelinde iktisadi adalet ve sürdürülebilir büyüme, yaygın refah ve istihdam, İslami ekonomik ve finansal teamüllerin uygulanmasının olduğu tespitini yaparken, dünya ülkelerini sıralamak için kullandıkları 12 temel iktisadi prensibi şöyle sıraladı:

1. Toplumun tüm üyelerine eşit iktisadi fırsatlar

2. İktisadi adalet

3. Sözleşmelerin ve mülkiyet haklarının korunması

4. Çalışmak isteyen herkese istihdam imkânlarının oluşturulması

5. Eğitim imkânlarının eşit sağlanması

6. Yoksulluğun önlenmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması (gıda, yiyecek, elbise, sağlık gibi)

7. Vergilerin toplumun diğer ihtiyaçları için kullanılması

8.Tabii kaynaklarn toplumun bugünkü ve gelecekteki üyeleri düşünülerek yönetilmesi

9. Yolsuzluğun önlenmesi

10. Destekleyici bir finansal sistem oluşturulması

11. Faizin kaldırılması da dahil finansal temaüller

12. Devlet yapısının bu ihtiyaçları karşılayacak verimlilik ve etkinlikte olması

HÜSEYİN ASKERİ (HOSSEİN ASKARI) KİMDİR?

Hüseyin Askeri İran'da doğmuş, ABD'de eğitim almış, 2,5 yıl IMF İcra Kurulunda çalışmış, Suudi Arabistan Finans Bakanı'na özel danışmanlık yapmış bir isim. IMF Yönetim Kurulunda sık sık Suudi Arabistan adına konuşan Askeri, özel kota artırımı fikrini geliştirerek Suudi Arabistan'ı kurulda etkin bir daimi sandalye sahibi haline getirdi ve IMF'ye 10 milyar dolarlık kredi müzakerelerinde yardımcı oldu. 1990-1991 yıllarında İran ve Suudi Arabistan hükümetleri tarafından diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için aracılık yapması istendi. 1992'de ise Kuveyt Emiri, İran ile arabuluculuk yapmasını istedi. Ortadoğu, İslam ekonomisi ve finansı, uluslararası ticaret ve finans, tarım ekonomisi, petrol ekonomisi, ekonomik yaptırımlar ve gelişmeler üzerine yazmıştır.

SCHEHERAZADE S. REHMAN KİMDİR?

George Washington Üniversitesi'nde doktora yapan Scheherazade S. Rehman, Fulbright Kıdemli Araştırmacı ve AB Araştırma Merkezi GW Direktörü. Halen Uluslararası Ticaret ve Finansman Birliği Yönetim Kurulu'nda görev yapıyor. GW'de öğretime başlamadan önce Dr. Rehman, Bahreyn'de bir döviz ve para piyasası tüccarıydı. Ortadoğu finansal sektörünün geliştirilmesi ve yatırım yönetiminde uzmanlaşmış olan International Consultants Group'un Kıdemli Ortağıdır. 1997'de Güney Asya-Pakistan ekonomik ve finansal gelişimini kapsamlı bir şekilde incelemek için Senior Research Fulbright ödülü aldı. 2001'de GW Uluslararası İşletme Öğretim Ödülü ve GW Lisansüstü Eğitimi Ödülünü aldı. 1998'de GW Bender Öğretme Ödülü ve Yılın Birinci Yıllık Üstün Başarı Ödülü sahibi Üniversite Yılın Kadın Ödülü'nü aldı.  |  Bu haber 19482 defa okunmuştur.

Özel haber  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Kimlik, Kişilik, İnsanın Fabrika Ayarları ve Gönül Yarası Filmi

Kimlik, Kişilik, İnsanın Fabrika Ayarları ve Gönül Yarası Filmi Kimlik, Kişilik, İnsanın Fabrika Ayarları ve Gönül Yarası Filmi

Bildiğimiz ve bildirdiğimiz gibi değiliz…

Bildiğimiz ve bildirdiğimiz gibi değiliz… Bildiğimiz ve bildirdiğimiz gibi değiliz… 2012 Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan psikolog Daniel Kahneman’ın teorisin...

PKK, PYD, YPG ve Emperyalizm...

PKK, PYD, YPG ve Emperyalizm... "Teröre(1984 den günümüze PKK terörü kastediliyor. a.s.) harcanan 350 milyar dolarla, Türkiye yeniden inşa edilebil...

Biz bu isek; ben bizden değilim...

Biz bu isek; ben bizden değilim... Biz bu isek; ben bizden değilim... Marangoz Hikayesi (Hayat bir kendin yap tasarımıdır )

Ocak 2015 tarihli Fotoğraf Makinesi Kampanyası

Ocak 2015 tarihli Fotoğraf Makinesi Kampanyası Ocak 2015 tarihli Fotoğraf Makinesi Kampanyası

Aşüre ve Muharrem Ayı Lokması... Malatya / Fethiye

Aşüre ve Muharrem Ayı Lokması... Malatya / Fethiye Aşüre ve Muharrem Ayı Lokması... Malatya / Fethiye

Birsen ile Garip ARKADAŞ Dekorasyon - 2014-07-09

Birsen ile Garip ARKADAŞ Dekorasyon - 2014-07-09 Birsen ile Garip ARKADAŞ Dekorasyon - 2014-07-09

Duyuru: Seher ÖKSÜZ ile Ali GÜN evleniyorlar...

Duyuru: Seher ÖKSÜZ ile Ali GÜN evleniyorlar... Duyuru: Seher ÖKSÜZ ile Ali GÜN evleniyorlar...

Duyuru: Merhum Hüseyin KARAKOÇ(donjuan) ın Senesi - Almanya

Duyuru: Merhum Hüseyin KARAKOÇ(donjuan) ın Senesi - Almanya Duyuru: Merhum Hüseyin KARAKOÇ(donjuan) ın Senesi - Almanya

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7588

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7632

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7078

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17476

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.