AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 10 Nisan 2013, 05:30 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Kabileler: KARABUŞLU – KARABURÇLULAR


KARABUŞLU – KARABURÇLULAR

 

Fethiye köyünde topluluk adlarından çok, gelenek görenek ve söylencelerle yola çıktığımız zaman karşımıza Hazar ötesi halklardan bir kesimin bu köye ilk gelenlerden olabileceği gibi bir kanı oluşuyor.

Bu kanı, iki çocuk oyunu ve Kazı Gölü ile etrafında oluşan söylencelerdir. Bunlar yabana atılır değerler olmayıp Fethiye geçmişinin belgeleridir.

Kara sözcüğünün Türkler arasındaki yerini görmeden önce Memluklar’ın Kara ve Ak ırktan olmak üzere ikiye ayrıldıklarını, Beyazlar’ın Bahri, Karalar’ın ise Burci adını aldıklarını  bilmemiz gerekiyor. Bunlar dağlılara da Burci adını veriyorlardı. Memluklular içindeki birçok bürokrat ve esir Kafkasya kökenlidir.

Yine bilinmelidir ki, 12. yy. da Bağdat Selçuklular’ın hakimiyetine girince Irak’a yerleşen Türkler arasında Kıpçak (Kıfçaklar) da vardır. Bunlar Kerkük’e yerleşmiştir.  Anadolu Alevisi’nin küme halinde bulunduğu bölge burasıdır.

Türklerde Kara, “Budun” yani halkı temsil eden semboldür.

Oğuz-Han’ın asıl eşinden değil de onun kumalarından doğan çocukların soyundan gelenlere Aymak, Omak derlerdi.

Türkler’de Kara sözcüğü ile başlayan çok sayıda oymak, oba ve cemaat mevcuttur.

Alevi öğretisinde Çorum- Söğütözü köyünde oturan ve Şaban Abdal’ın soyundan gelen dedelerin taliplerine Akbaşlı adı verilmektedir. Bu ocak Ali Seydi Ocağı üyesidir.

Yine Ali Seydi Ocağı üyesi olup Kara Abdal soyundan gelen Hasançelebi’ye bağlı Akmağara (Darıyeri) köyünde oturan dedelerin talipleri de Karabaşlı adıyla anılmaktadır. Hasançelebi-Akmağara (Darıyeri) dedeleri Karabaşlı’dır.

Yalnız Konya Sancağı Turgut Kazası, Kırşehri ve Bozok sancaklarında yerleşik Karabaşlı (Karabaşlu) adlı bir cemaatin varlığını da unutmamak gerekir.

1560 yılı tahririnde Malatya-Cübas nahiyesine bağlı Karapusı adlı bir köy vardır.

Azerbaycan ile Anadolu’da yaşayan Türkmenler’in arasındaki bağ herkesçe bilinmektedir. Azerbaycan’da Gökçegöl yakınlarında kurulan Türk hanlığının adı Kara-bağ’dır. “Karabağ’da bağ olmaz, kara salkım ağ olmaz.” diye başlayan Azeri türkü de bu yöreye aittir.

Türkmen oymaklarından değişik zamanlarda bu bölgeye yerleşenlerin olduğunu farklı kaynaklardan biliyoruz. Bu bölgede yerleşik Türkmen oymaklarının çoğunun isminin önünde “kara” sözcüğü vardır. Karabağ’da Kara-Dağlı, Kara-Koyunlu, Kara-Demircilü, Kara-Pirümlü, Kara-Serkarlu, Kara-Bulak, Karalar, Kara-Donlu, Kara-Hanlu, Karacalu, Kara-Beğlü, Kara-Bayramlu, Kara-Velilü, Kara-Çinar adlarının içerisinde Kara-Dolak adı da geçmektedir.

Listeye dikkat edilirse Anadolu Aleviliği içerisinde çok bilinen Karadonlu isminin yanında Fethiye çevresinde yaşayan Karacalu, Karahanlu adları da bu bölgelerle bağı olan adlardandır.

Kırk Kız Dağı da Karabağ’dadır.

Karabağ’da görülen otuz iki Cevanşir Türk kabilesinin ismi İslâm’dan önceki devirlere kadar çıkabilir. İlhanlılar’ın (1256-1336) payitahtı Karabağ idi. Fethiye’de bugün İlhan soyadlı aileler vardır. Timur, Anadolu ve Suriye’den getirdiği elli bin Türk ailesinin bir kısmını Karabağ’da iskan etmiştir. Karabağ’da ve Fethiye’de ortak bir ad taşıyan su arkı vardır. Bu arkın adı “Gevur Arkı”dır. Karabağ, Akkoyunlular (1403-1508) devrinde de bu sülalenin kışlağıdır. Bu dönem, Kızılbaş hareketlerinin bölgede görüldüğü dönemdir. Karabağ’ın son hakimi Mehdi Kulu Han’dır. Fethiye’de Mehdioğullarındanız diyen bir grup aile yaşamaktadır.

Nadir Şah zamanında oluşan Türk Nefer aşireti, Karabahilu adını taşır. Karabahilular, Nadir Şah zamanında Karabağ’dan uzaklaşmışlardır(1736-1747).

Bu uzun açıklamalardan sonra Karaburçlulara ait son tahrir kaydı ise şöyle:

Karaburçlu (Karaburculu) : Bu topluluk Türkman Yörükanı taifesinden olup. Halep, Rakka, Adana, Sis, Meraş, Kilis, Uzeyir, Karaman Sancakları, Zülkadriye Kazası (Maraş Eyaleti), Yeni İl Kazası’nda (Sivas Sancağı) iskan olunmuştur.

Ayrıca Karaburçlu Pir (Karaburculu Pir) adlı Yörükan taifesinden bir grup Niğde Sancağı hudutları içerisine yerleştirilmişlerdir.

Karaburçlular Koluaçık Hacım Sultan talibidirler. Dedeleri Başkınık Köyü’nden gelmektedir.

Davulkuyu’da Tatarlar Hasabçelebi Beldesi’nde bulunan Ağbaşlı cemine katılır. kalan sülaleler Karabaşlı’dır.

Bir dede ocağı etrafında aynı dedeye görülen gruplar Ağbaşlı ve Karabaşlı adını almaktadır.

Akbaşlılar ise Ali Seydi Ocağı’nın Çorum’daki Şaban Abdal kolundan gelerek cem yaptırdığı taliplerine verilen addır.

Karapuşulu adına bir yakın bilgi şöyledir: Akkoyunlular (1378-1502) içinde Ehmedli Boyu’nun adı geçmektedir. Akkoyunlular’ın ana dili Azerice idi.

Bir başka kaynakta ise Memluklular’da: Beyaz Memluklular Bahri, Kara Memluklular Burci adıyla anılıyorlardı.

Bilindiği gibi Anadolu Aleviliğini oluşturan Türkmen oymaklarının Anadolu’dan önceki uzun soluklu mekanlarından birisi Musul ve çevresidir.

Musul’un güneydoğusunda 1526 yılında Karakuş adında bir köy bulunmaktadır. Değişik inanç ve kesimden insanların yaşadığı bu köyün eski adı Allah Evi (Bahdid) idi. Bu köy aynı zamanda Hızır İlyas’a ait mekanın da yanındaydı.

Fethiye Köyü içerisinde üç adet “Hızır’ın sofra serdiği yer” adı altında ziyaret yeri bulunmaktadır. Bu da bize Musul’dan bu bölgeye güçlü bir “Hızır Kültü”nün taşındığını gösteriyor.

Fethiye’deki bu grubun adı Karaburçlu/Karapoşulu şeklinde söylenmektedir. Zamanın sürükleyerek Karakuş adını Karaburçlu’dan Karapoşulu’ya çevirebileceğinin örnekleri tarihte çoktur.  Fethiye’de bir yer adı Boyaçukuru’dur. Musul Karakuş’ta Hızır İlyas makamının yanında bir boyahane vardır. Her iki yerleşim yerinde de aynı adlı mekanların oluşu çok ama çok düşündürücüdür.

 Karaburçlular’ın  Soyadları: Ağkılıç, Arkadaş, Bıçakçıoğlu, Er, Göçer, Gün, Güvercin, Günay, Işık, Işıkbay, Koç, Kök, Karakaş, Olgun, Öksüz, Şenol, Yavuz’dur.

Osmanlı döneminde Maraş Sancağı’na bağlı olan Hısn-ı Mansur Kazası’na bağlı karyeler (köyler) arasında 1560 yılı Tahrir Kayıtları’nda “Karye-i Karaburç , neferan 14, bennak 1, mücerradan 4, çift 6, Nim çift 2, Pir-i Fâni 1…”  notundan Karaburç adlı bir köyün varlığını öğreniyoruz. Ayrıca; Hısn-ı Mansur (Adıyaman)’a bağlı bir köyün adı ise Karaburç’a yakın bir isim olan Karacaoruç . Yine Hısn-ı Mansur’a bağlı köyler listesinde Karacaburç Köyü adı da geçmektedir.

Günümüzde İzmir – Kiraz Karaburçlu, Nevşehir-Hacıbektaş-Karaburç ve Samsun-Bafra’da da Karaburç adlı üç köy bulunmaktadır. İzmir-Kiraz İlçesi’nde Karabağ, Karabolu, Karacaburç köy adlarına birlikte rastlanmaktadır.

Şeyh Bedrettin’e de mekân olan Tire’nin kuzeyinde Karaburç adının dışında Anadolu erenlerinin izlerine sıkça rastlanmaktadır. Bozdağlar’ın kuzeyinde Horasaniler’den Balas Dede, Bektaş Baba, Tabduk Emre, Kızıl Ahmet Baba, Şeyh Turhan, Abdal Musa, Kızıl Emeli zaviyelerinin yanında Ahi Fatma, Sire Hatun, Sarı Merye, Sağrı Hatun, Sarı Ana, Aşye Bacı, Seni Hatun, Kimya Hatun, Güneş Hatun, Kız Dede Bacı da Aydın Eli’nin o devirde ışık saçan Türkmen kadın aydınlarıdır.

Karaburç adı işte bu inanç yoğunluğunun içinde kayıtlıdır. Yine Tire’de, Fethiye’de yaşayan isimler arasında olan Ahmetler, Çamurlu, Kınıklar, Boynuyoğun (Kızıldeli Talibi) Akkoyunlu, Keller adlı oymak, oba ya  da yerleşim yeri adları bulunmaktadır.

1531 tarihinde Aydın Sancağı’na bağlı Birgi’de Karaburç Köyü’nün adı geçmektedir.

Aynı kaynakta Güzelhisar’da (Aydın) Keller  Sart’a bağlı Kelerli  adları da Fethiye’de yaşayan gruplarla bu bölgenin bağını ortaya koymaktadır.

Yine Tire’de Kızıldeli Sultan adına bir zaviye bulunmaktadır. Zaviye, Ali Baba, Hacıköy, Boynuyoğun yerleşim yerleri üçgeninin doğu ayağında Dede Evleri denilen yerde yer almaktadır. Bu zaviye, Aydınoğulları Beyliği devrinin ünlü zaviyesidir. Zaviyeden günümüze yalnız “Dede Evleri” adlı bir semt miras olarak kalmıştır. Yıldırım Bayezid, Aydınoğulları Beyliği’ni Osmanlı topraklarına katıp, Kızıldeli Sultan’ı Balkanlara taşıyınca, burada bunlardan evlâtlık mülk olarak Tırfıllı Viran, Büyük Viran, Darıbükü adlı üç köy bağışı kalmıştır. Hicri 804 Nolu Mülknâme’de Yıldırım Bayezid’in “Kızıldeli’ye verdüm ki” diye başlayan hükmünü II.Bayezid de onaylamıştır. Kızıldeli’nin bu kayıtta Rumeli’ne ayak basışı 1412 (Hicri 815)’dir. Kızıldeli’den boşalan Boynuyoğun Köyü’nü Yıldırım Bayezid Kıranoğulları’na tımar olarak vermiştir. Kızıldeli Sultan’ın  Tire’nin Boynuyoğun, Birgi’nin Tekirli (Bekirli) köylerinde zaviyeleri vardır. Kızıldeli’nin Tire’nin batı kesiminin su hizmetlerinin öncüsü olduğu sanılmaktadır.


  |  Bu haber 7960 defa okunmuştur.

Tarihçe  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI  ŞABLONU DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin...

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Git ağana söyle, gidiyorum işte… yiğitse kendisi gelmesin. Farkınd...

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013 Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti... Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar... Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ ÖNSÖZ - FETHİYEM (Hasan Badrık) Kitabı

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7556

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7602

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7048

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17438

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.